مربی گری در آموزش حین کار

هدف

ایجاد یک مهارت جدید در مدیران، سرپرستان و مسئولین تا بتوانند توسط آن و در یک فرآیند چالش برانگیز (مربی گری) استعدادها و توان بالقوه کارکنان را شناسایی و به توسعه و بهسازی سطح عملکرد آنها بپردازند و در یک زمان کوتاه آنها را به کارکنانی ستاره و برجسته تبدیل نمایند.

طرح مساله

اگر مربی گری نه پس چه چیزی؟ احتمالا می گوئید آموزش اما باید بدانیم که:
مربی گری آموزش نیست. مربی گری شما را در بهره برداری از توان بالقوه کارکنان یاری می کند. مربی گری هنر بهسازی عملکرد دیگران است. مربی گری خلا موجود میان سطح عملکرد فعلی و مطلوب یک فرد یا گروه را پر می کند. مربی گری یک فرایند بی انتهاست، هر موفقیت تازه سکویی برای چالش بعدی است. مربی گری معلمی نیست، معلم درس می دهد و می رود اما مربی زندگی می کند و می ماند و مربی گری می کند. مربی و مربی گری نیاز اصلی و واقعی فرزندان، کارکنان و اعضای تیم ماست.

مخاطبان این بسته آموزشی

  • افرادی که در سطوح مدیریت، سرپرستی یا سرگروهی هستند.
  • کلیه پدران، مادران و مربیان تربیتی.
  • افرادی که در نقش مشاور فعالیت می کنند به ویژه مشاوران روانشناسی.

تشریح بسته آموزشی

این مجموعه دوره آموزشی شامل دو دوره یادگیری به شرح زیر می باشد:

  1. Coaching 1 مربی گری مقدماتی – 1 روز
  2. Coaching 2 مربی گری پیشرفته – 2 روز

مربی گری پیشرفته – Coaching 2

در این دوره افراد علاوه بر مرور مباحث و مفاهیم کلیدی، به طور عملی در نقش مربی در کار خود ظاهر شده و با طرح دقیق و کامل مباحث و مسائل کاری خود، با ایفای نقش به نکات مهم در این خصوص پی برده و برای اجرا در واقعیت آماده می شوند.

مربی گری مقدماتی – Coaching 1

دوره ای دانشی و نگرشی که در آن افراد با مفاهیم و تاریخچه مربی گری آشنا میشوند. رویکرد مربی گری و الگوها و قواعد آن را فرا می گیرند. درک می کنند که نقش مربی گری در مدیریت و راهبری تیم های کاری تا چه اندازه موثر و مهم است.