بسته آموزشی تیم سازی

هدف

بسترسازی جهت استفاده بهینه از افراد در قالب تیم های کاری موفق و اثربخش.

طرح مساله

در بسیاری از سازمان ها موضوع کار تیمی همواره به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح شده و به آن پرداخته می شود. اینگونه سازمان ها شاید تا به حال بارها و بارها دوره های آموزشی کار تیمی را گذرانده باشند اما هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسیده اند. بی تردید این سازمانها هیچ گاه از خود نپرسیده اند که آیا این گروه یک تیم است و افراد تشکیل دهنده آن آیا داراری نقش های درست برای شکل گیری یک تیم را به طور کامل دارند! باید برای استفاده دقیق و بهینه از پتانسیل افراد در قالب تیم های کاری برنامه ریزی منسجمی صورت پذیرد.

مخاطبان این بسته آموزشی

 • مدیران و کارشناسان/ روسا و سرپرستان.
 • افرادی که به صورت پروژه ای یا موقت باید در تیم های کاری نقش ایفا کنند.

تشریح بسته آموزشی

این دوره آموزشی به صورت 2 روزه برگزار می گردد.

تیم سازی

استفاده از قدرت تیم در اجرا و پیشبرد اهداف سازمان همواره برگ برنده سازمان های موفق بوده است. اینکه سازمان ها چگونه و با چه شیوه ای از توانمندی ها و قدرت تیم های خود برای رسیدن به اهدافشان بهره می گیرند، درست به ظرفیت آنها در تجزیه و تحلیل نقش آفرینی افراد در تیم ها و چیدمان صحیح آنها بستگی دارد. بیشتر اوقات افراد از لحاظ تیپ های شخصیتی به گروه های مختلف نظیر درون گرا و برون گرا دسته بندی شده و یا طبق تیپ های 9 گانه شخصیتی رتبه بندی می شوند. در قالب تیم های کاری نیز فردی به نام بلبین طرح ویژه ای را ارائه نموده است. بر مبنای نظریات وی افراد در تیم های کاری نقش های متفاوتی را بر عهده می گیرند. این نقش ها در قالب ذیل معرفی می شوند. حین کلاس افراد با تکمیل پرسشنامه ها و انجام بازی های مختلف به این نتیجه می رسند که در یک تیم کاری چه نقشی را می توانند ایفا کنند.

نقش های تیمی:

 • اجرا کننده (Implementer)
 • رهبر هماهنگ کننده (Coordinator)
 • رهبر شکل دهنده (Shaper )
 • خلاق (Plant)
 • منبع یاب (Resource Investigator)
 • ارزیاب (Monitor Evaluator)
 • تیم کار (Team Worker)
 • تمام کننده، تکمیل کننده (Complete Finisher)
 • متخصص (Specialist)

 

در مورد هر یک از تیپ های تیمی پرسش هایی مطرح می شود و فرد باید به آنها پاسخ بدهد. در نهایت طبق تست بلبین و ارزیابی دقیق پاسخ های ارائه شده، امتیازبندی نقش ها در مورد هر فرد مشخص می گردد. 2 تیپی که امتیازات بیشتری را برای فرد کسب کرده اند به ترتیب نقش غالب فرد در تیم را نشان می دهند.

نمودار رادار ارزیابی تیپ های کار تیمی نیز ترسیم می شود تا دید یکپارچه و منسجم تری از وضعیت فرد را ارائه دهد.

پس از این کلاس، رهبران، مدیران، روسا و سرپرستان متوجه می شوند که دلیل شکست های قبلی شان ناشی از چه بوده و چگونه می توانند افراد را با توجه به تیپ ها و نقش های تیمی چیدمان کنند. چه تیپ ها و نقش هایی را کم دارند که باید جذب کنند یا دیگران آگاهانه نقش آنان را بازی کنند. گزارشات تحلیلی پس از کلاس، این کمک را جهت تیم سازی ارائه مینماید. این دوره با یک روز دوره کار تیمی تکمیل می گردد.