استانداردها

استاندارد ایران – ایزو 9004

موضوع:

سیستم‌های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 9001

موضوع:

سیستم‌های مدیریت کیفیت – الزامات

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 9000

موضوع:

سیستم‌های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 10012

موضوع:

سیستم‌های مدیریت اندازه‌گیری – الزامات فرآیندهای اندازه‌گیری و تجهیزات اندازه‌گیری

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 10004

موضوع:

مدیریت کیفیت – پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری – راهنما

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 10002

موضوع:

مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای رسیدگی به شکایات در سازمان‌ها

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 10019

موضوع:

راهنمایی‌هایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آن‌ها

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 10015

موضوع:

مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای آموزش

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 10013

موضوع:

سیستم‌های مدیریت كیفیت – راهنمایی‌های براي تهیه مستندات سیستم مدیریت كیفیت

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 14266

موضوع:

سیستم‌های مدیریت كیفیت – راهنمایی‌های براي بهبود فرآیندها در سازمان‌های خدمات بهداشتی

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 13809

موضوع:

سیستم‌های مدیریت كیفیت – خطوط راهنما برای استفاده از استاندارد ایران ایزو 9001 سال 1380 در سازمان‌های آموزشی

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 13000

موضوع:

سیستم‌های مدیریت فراگیر – الزامات

مشاهده

ISAS

subject:

statements, rationales and criteria

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 17000

موضوع:

ارزیابی انطباق – واژگان و اصول عمومی

مشاهده

استاندارد ایران – ایزو 15189

موضوع:

آزمایشگاه‌های پزشکی – الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت

مشاهده